U bent hier: Home › Jeugd › Jeugdbeleidsplan

jeugdbeleidsplan 2012/2013

Jeugdbeleidsplan TV Neede

                                  


Waarom een jeugdbeleidsplan?

De vrijwilligersgroep is al jaren bezig om tennis nadrukkelijk onder de aandacht van de schoolgaande jeugd te brengen. Toch is het aantal jeugdleden bij de TV Neede de laatste jaren gestagneerd en/of teruggelopen..
De situatie september 2012, is de volgende:

Er zijn ongeveer 35 jeugdleden:
19 spelers jonger dan 12 jaar
  9 spelers jonger dan 10 jaar
  7 spelers ouder dan 15 jaar.

Ook is het weer goed om wat meer tijd te steken in het opzetten van allerlei activiteiten om een breed jeugdprogramma te kunnen aanbieden.
Het moet een streven zijn  om weer te komen tot een jeugdcommissie die minimaal drie keer per jaar bij elkaar komt en een jaarprogramma maakt waarin ook de activiteiten naast de lessen  wordt weggezet.

Toch zijn er volop redenen zijn om juist nu weer een nieuw jeugdbeleidsplan te maken.

Redenen zijn o.a.:
·  Het aantal jongere en startende jeugdleden is binnen onze vereniging relatief laag: we hebben bijvoorbeeld geen selectiegroep. Is het uitgangspunt van de vereniging om een recreatief beleid te voeren en een enkeling die selectiewaardig is aan te laten sluiten bij de buurtvereniging die wel een selectiegroep heeft.
·  Het huidige activiteitenplan dient al jaren als leidraad: wenselijk is een inventarisatie: bieden we nog wel een actueel programma
·  De jeugdcommissie, nu al een aantal jaren ter ziele, is noodzakelijk om het beleid uit te voeren; er is bijvoorbeeld behoefte aan ouders die  de commissie wil ondersteunen:
   oftewel ouders stimuleren tot het leveren van een bijdrage aan jeugdactiviteiten.
·  De vraag is of er een financieel kader is. Zo ja, is het goed om deze overzichtelijk te maken en te gaan werken met jaarbegrotingen, waarbinnen activiteiten ontwikkeld            worden.
·  Er is geen lange-termijnvisie. 

Het bestuur is in maart 2012 akkoord gegaan met de volgende werkwijze:
·  Er zal weer onderzocht worden of het mogelijk is om weer tot een jeugdcommissie te komen. Jos Bleumink en Suze Hoekstra zullen hierin mee participeren .
   Deze werkgroep ontwikkelt met instemming van het bestuur een concept jeugdbeleidsplan.
·  Dit concept wordt besproken in najaar 2012 in het bestuur, waarna het (met advies) teruggaat naar de jeugdcommissie.
·  De jeugdcommissie past zo nodig dit concept aan, waarna de definitieve versie ter goedkeuring aan het bestuur wordt aangeboden.
·  Daarna wordt het jeugdbeleidsplan in het voorjaar 2013 aan de algemene vergadering gepresenteerd.

De jeugdcommissie/vrijwilligersgroep bestaat uit de volgende personen:

Thea Wijnands
Rein Huitema
Johan Meeringa, vertegenwoordiger in het alg. bestuur
Dorique Kerkdijk 
Suze Hoekstra(1 jaar) 
Jos Bleumink(1 jaar) ,vertegenwoordiger in het alg. bestuur     
Tennistrainer:  Martine Dijkman

Doelstellingen 
De volgende doelstellingen willen we realiseren:

1.  Verdere uitbreiding van het aantal jeugdleden
2.  Grotere binding van jeugd met de vereniging
3.  Het in stand houden  van het niveau van het tennisspel ,recreatief
4.  Verbetering en uitbreiding kader jeugd die meerdere jaren actief beleid gaan voeren
5.  Verbeteren van de communicatie tussen jeugdcommissie en lessende spelers en ouders
6.  Inzicht in kosten op korte en  langer termijn,
weggezet in een begroting
7.  Er vindt om het jaar/elk jaar een uitwisseling met één of meer andere verenigingen plaats
8.  De (oudere) jeugd is actief betrokken bij de vereniging en/of organiseren van activiteiten voor jongere jeugdleden


Hoe kunnen we de doelstellingen omzetten in activiteiten:
  1. Verdere uitbreiding van het aantal jeugdleden
De komende jaren blijven investeren in werving en begeleiding aspirant leden om jeugdledenaantal in ieder geval op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden.
De werkgroep is geen voorstander van een maximum aantal jeugdleden.
Op de meerjarenplanning worden Schooltennis en Bal- en Slagvaardigheid genoemd.
De contributie zo mogelijk op het huidige niveau houden. Ieder nieuwe speler kan een proefles krijgen.

  1. Grotere binding van jeugd met de vereniging
Door het zo gericht mogelijk aanbieden van activiteiten; het hele jaar door. Mogelijkerwijs dit inzetten door de jeugd door middel van een digitale enquête te vragen wat zij zelf graag aan activiteiten willen doen en op welke momenten.
Niet enkel jeugdtennisactiviteiten, maar ook andere bezigheden organiseren. Waar mogelijk ook activiteiten met de senioren combineren. Zie verderop jaarschema jeugdactiviteiten.

        1.Het in stand houden van het niveau van het tennisspel (recreatief)

De inhoud van de trainingen wordt bepaald door de trainer. Van hem/haar mag tevens worden verwacht dat hij/zij per groep een trainingsplan met doelen voor de korte en lange termijn heeft. Het Jeugdplan heeft ten aanzien van de training de volgende uitgangspunten:
  • Elk kind dat training wil hebben, moet training kunnen krijgen
  • Elk kind moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden deel te nemen aan training
  • De training moet zoveel mogelijk plaatsvinden in groepen van gelijk niveau en leeftijd
  • Voor zover mogelijk worden er geen trainingen gegeven tijdens de vakanties en tijdens feestdagen
  • De TC en JC houden de jeugdleden en hun ouders via het clubblad en e-mail op de hoogte van toekomstige activiteiten en bieden de jeugdleden aan daarvoor in te schrijven
  • Ook wordt er onderzocht of tenniskids iets voor onze vereniging is.
De tennislessen:
Tennisles voor alle jeugd te promoten.
Doel:  beheersing technieken / verbeteren spelniveau
Voor wie:  voor ieder jeugdlid (stimuleren vanuit de vereniging / trainer)
Welke periode:  de cyclus duurt een heel jaar (30/35 lessen) Kortgeleden  gewijzigd, in keuze voor korte  en langere cyclussen, omdat ouders hun kinderen niet zolang willen binden aan les)
Verplichtingen spelers:  zie lesafspraken.
Kosten: worden jaarlijks vastgesteld; op termijn worden de lessen kostendekkend doorberekend. Nu bijdrage van € 35,00 subsidie per trainend jeugdlid door vereniging
Progressie:   aan het begin van elk seizoen maakt de trainer een jaarplan
Trainer + jeugdcommissie houden tenminste 1x per jaar 10 minutengesprekken voor ouders en jeugdlid.

        1. Verbetering en uitbreiding kader jeugd die meerdere jaren actief beleid gaan voeren
Uitbreiding door het (blijvend) gericht zoeken naar uitbreiding van de jeugdcommissie.
De wenselijke omvang is ongeveer 5 kadermensen. (Oudere) jeugdleden kunnen we hier direct bij proberen te betrekken
Afstemmen met algemeen bestuur is erg belangrijk. Er zal bij algemeen bestuursvergadering iedere keer iemand vanuit jeugdcommissie aanwezig zijn.

5 Verbeteren van de communicatie tussen jeugdcommissie en lessende spelers en ouders
De  communicatie tussen de jeugdcommissie/vrijwilligers , die zich inzetten voor de jeugd en de ouders van de  lessende kinderen is zeer belangrijk.
Opzet van de lesgroepen, wijzigingen in het lesschema, voortgang van de lessen, voortgang van lesprestaties e.d. moeten worden gecommuniceerd met de ouders.
Zo blijven ze meer betrokken en is de kans dat er wrevel ontstaat over bepaalde zaken veel kleiner.
Verder kan de site, clubblad of een communicatieboekje het contact met jeugdspelers/ouders bevorderd worden.
Misschien moeten we het meer zoeken in actuele media als mail en website. Clubblad verschijnt te weinig om echt actueel te zijn. Overleg met trainer Martine hoe zij het ziet is wenselijk
In 2013 maken alle jeugdleden gebruik van internet. Via de site en e-mail is het makkelijker om de jeugdleden te bereiken
Dit streven is gemakkelijk te verwezenlijken. Ook  kan uitgezocht worden of we eventueel gebruik kunnen  maken van andere vormen van `social media´, zoals twitter en facebook
Het draagt zeker bij tot betere communicatie tussen ouders/spelers en vereniging

6  Inzicht in kosten op korte en  langer termijn, weggezet in een begroting
 Een begroting op korte en langer termijn is noodzakelijk om het ledenbestand van 35 te behouden en eventueel uit te laten groeien naar misschien wel 50 leden.
De activiteiten(zie jaarschema verderop) moeten daarin goed in weggezet worden. Hierbij moet goed gekeken worden welke extra kosten hierbij bij de ouders gelegd worden.
Bij aanmelden voor jeugdlessen zal lescoördinator  zorg dragen voor het goed invullen van aanmeldformulier en ouders voorzien van informatie. Dit formulier zal door lescoördinator  afgegeven worden aan ledenadministratie en die maakt een incassobestand. De penningmeester zorgt dan dat de incasso wordt uitgevoerd.

7  Er vindt om het jaar/elk jaar een uitwisseling met één of meer andere verenigingen plaats
 In het verleden werd er goed samengewerkt met de om ons heen liggende verenigingen. Misschien is het goed om weer met elkaar af te stemmen, elkaars goede zaken te delen.
Hierbij past zeker het sportieve deel. Te denken valt aan een uitwisseling

8  De (oudere) jeugd is actief betrokken bij de vereniging en/of organiseren van activiteiten voor jongere jeugdleden
In het begin schetste ik dat er 7 leden waren die ouder zijn dan 15 jaar. Misschien is het goed om uit te zoeken  of  hierbij een toekomstig jeugdcommissielid  zit. Het is zeker de moeite waard om deze spelers te betrekken bij de activiteiten die in het jaarschema worden genoemd
Verder kan gekeken worden of wij jongeren aan kunnen  trekken die onder de noemer maatschappelijke stage ingezet kunnen worden.

Huidige en nieuwe activiteiten weggezet in een jaarschema. Deze zal ieder jaar aangepast worden   
Jaarschema jeugdactiviteiten 2012-2013

Maand Dag Activiteit regievoerder
Augustus 28 Start lessen Johan Meeringa
     
     
September 10 t/m 16 clubkampioenschappen H.Schreuder
17 t/m 21 sportweek Rein Huitema
     
Oktober Herfstvakantie
22-10 /26-10
Geen lessen  
24 (14.00-16.00) Gezellige tennis/recreatief activiteit Rein Huitema  en Suze Hoekstra
Ergens deze maand Uitwisseling met jeugdleden Eibergen, buiten of in de ha Thea + Martine + Eibergen
November 30 (17.00-20.00u) Sinterklaasavond jeugdvrijwilligers
     
December Kerstvakantie
22-12/6-01-2013
Geen lessen  
Januari  Begin januari Nieuwjaarsinstuif  gelijktijdig met nieuwjaarsreceptie senioren Dorique Kerkdijk
Februari Voorjaarsvakantie
16-02/24-02
Geen lessen  
  23 Gezellige activiteit met tennis en ??????? Alle vrijwilligers
Maart ?? schooltennis Rein Huitema
?? Open dag  
     
April ?? schooltennis Rein Huitema
  Start tenniscompetitie Thea Wijnands
Mei Meivakantie
27-04/10-05
Geen lessen  
  Woensdagmiddag en vrijdagavond jeugduitwisseling zondagjeugdcompetitie Thea Wijnands
16 Start maak kennis met tennis Martine Dijkman
Juni   Woensdagmiddag en vrijdagavond jeugduitwisseling
zondagjeugdcompetitie
Thea Wijnands
 9 generatietoernooi Dorique Kerkdijk
Juli 6 (10.00-12.00u) Gez. Afsluiting tennislessen jeugdvrijwilligers
     
Zomervakantie
12-07/23-08
Vakantie  

Zoek in site:
Loginstatus:
Twitter:
Tennisbaan huren
Lid worden
Contributie tarieven
Aanmeldingsformulier
Lidmaatschap opzeggen
Afmeldingsformulier
Verenigingsstructuur
Vacatures
Bestuur
Commissies
ALV informatie
Historie
Verenigingsstatuten
Nieuwsarchief
Accomodatie commissie
Jeugd activiteiten commissie
Kantine commissie
Kascontrole commissie
PR commissie
Senior activiteiten commissie
Sponsor commissie
Tennis Technische commissie
Vaste evenementen
Evenementenoverzicht
Evenementenoverzicht
Evenementenoverzicht
KNLTB Competitie
Competitie - deelnemen?
Competitie - indeling teams
Competitie - uitslagen
Data thuisspelende teams Voorjaarscompetitie
Artikel padel Mijn Magazine
Foto's aanleg padelbaan
Inschrijfformulier
Maak kennis met padel
Soorten lidmaatschap padel
Spelregels padel
Voorwaarden padel spelen
Tennisles
Jeugd competitie
Jeugdactiviteiten
Jeugdterrein
Jeugdbeleidsplan
Schooltennis
Maak kennis met tennis
Maak Kennis met Tennis & Clubtraining
Lesreglement jeugd
Jeugd competitie - deelnemen?
Jeugd tennisles
Senior tennisles
Lesreglement senioren
Trainers
Tennispark - luchtfoto
Openingstijden tennisbanen
Tennisbaan huren
Baanreglement
Sleuteladres
Kantine - openingstijden
Kantinedienst rooster
Schoonmaak rooster
Schoonmaakoverzicht
Baansponsoren
Toernooisponsoren
Winddoeksponsoren
Advertentiesponsoren
Overige sponsoren
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...